آموزش


آموزش

تروما به عنوان یکی از مهمترین وظایف عملیاتی جراحان عمومی در ایران می باشد که بخش قابل توجهی از دوره آموزش دستیاران نیز به آن اختصاص دارد. مرکز تحقیقات تروما با فراهم کردن شرایط آموزش تئوری و کارگاهی در اداره مصدومان ترومایی برای دستیاران جراحی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سهم بسزایی در تکمیل مهارتهای علمی و عملی ایشان در زمینه تروما دارد.
 
 
  
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir