فعالیت های مرکز

بررسی شرایط کنونی سیستم ترومای منطقه ای و پیدا کردن نقاط قوت و ضعف در سیستم های مدیریتی جراحت های ترومایی
انجام تحقیقات به منظور ارتقاء دانش در مدیریت تروما
گسترش پروتکل ها و دستورالعمل های تروما بر طبق شرایط و امکانات آخرین یافته های دنیا
آموزش پیشرفته تروما به گروه های پزشکی در برنامه های جامع و محدود مانند ATOM، ATLS  و ...


 
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir