معرفی مرکز

ارائه خدمات بالینی به بیماران ترومایی و آی سی یو یک بخش جدایی ناپذیر از آموزش جراحی عمومی است. با توجه به اهمیت این موضوع، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز تصمیم به ایجاد مرکز تحقیقات تروما گرفت. بنابراین پس از توافق اصولی پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 16 اردیبهشت 1386 در بخش ترومای بیمارستان نمازی، مرکز تحقیقات تروما فعالیت خود را توسط دکتر شهرام بلندپرواز به عنوان مدیر مرکز رسماً آغاز کرد.
فعالیت این مرکز با حمایت 5 بنیانگذار آغاز شد و در حال حاضر دارای 7 عضو هیئت علمی است و نیز متخصص در جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، نفرولوژی و رادیولوژی می باشد. در بیست و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در 29 آذر 1390، مرکز تحقیقات تروما موافقت قطعی را به دست آورد.
 


 
 
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir