اولویت های پژوهشی

·         بررسی و مدیریت از صحنه آسیب های ترومایی، انتقال به بیمارستان، اتاق های طب اورژانس، اتاق های جراحی، آی سی یو تا زمان ترخیص و بعد از آن در واحد های تحت پوشش و نیز مقایسه با استانداردهای بین المللی
·         مرور روش های معمول و استاندارد در مدیریت آسیب های ترومایی در مراکز سراسر جهان، بررسی تغییرات در منطقه و فعال نمودن روش ها برای اجرای آن در مراکز
·         پژوهش در نتایج حاصل از شیوه های درمانی و تشخیصی بیماران ترومایی پس از صانحه و دیگر جراحی های اورژانسی در مراکز و تغییرات پیشنهادی و توسعه روش ها
·         عملکرد پژوهش در روش های تشخیصی و درمانی برای بیماران و سایر جراحی های اورژانس
·         آموزش گروه های درگیر با بیماران ترومایی و جراحی های اورژانسی در ابعاد مختلف


 
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir