تماس با ما

مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفکس: 36254206-71-98+
مکان: بلوار شهید چمران- بیمارستان شهید رجایی- طبقه 6- مرکز تحقیقات تروما
پست الکترونیکی: trauma_research_center@yahoo.com, natrauma2@sums.ac.ir

 
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir