آزمایشگاه

به دلیل این که مرکز تحقیقات تروما در بیمارستان  شهید رجایی (امتیاز) واقع شده است، بر اساس اصول ومقررات و تفاهم نامه مرکز با مدیریت بیمارستان، آزمایشگاه مشترک می باشد.
 
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir