ارائه خدمات بالینی به بیماران ترومایی و آی سی یو یک بخش جدایی ناپذیر از آموزش جراحی عمومی است. با توجه به اهمیت این موضوع، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز تصمیم به ایجاد مرکز تحقیقات تروما گرفت.

Feature Slides

کسب رتبه اول جناب آقای دکتر حامد قدوسی جوهری در بورد فوق تخصصی کشور سال 13941394-8-3

جناب آقای دکتر حامد قدوسی جوهری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات تروما و از محققین برتر مرکز طی 4 سال متوالی، در بیست و نهمین دوره بورد فوق تخصصی جراحی عروق که در تاریخ 94/6/19 برگزار گردید، با موفقیت رتبه اول بورد را به خود اختصاص داده اند.