ارائه خدمات بالینی به بیماران ترومایی و آی سی یو یک بخش جدایی ناپذیر از آموزش جراحی عمومی است. با توجه به اهمیت این موضوع، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز تصمیم به ایجاد مرکز تحقیقات تروما گرفت.

Feature Slides

نمایه شدن مجله اورژانس و تروما در پایگاه EMBASE1394-7-22

بدینوسیله به استحضار می رساند مجله اورژانس و تروما (Bulletin of Emergency And Trauma) در پایگاه EMBASE نمایه گردیده است.

لازم به ذکر است که این مجله تا کنون در نمایه های زیر ایندکس شده است و آماده پذیرش مقالات علمی-پژوهشی محققین، اعضاء هیئت علمی و ... از طریق http://www.beat-journal.com می باشد.

 

ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors), NLM Catalog (National Library of Medicine/ USA), EMBASE, DOAJ, Magiran, Safetylit, Google Scholar, MEDLIB, Electronic Journals Library, Academic Journals Database, Directory of Research Journal Indexing, SID (Scientific Information Database), ISC (Islamic World Science Citation Center), Index Copernicus, Index Medicus (WHO/EMRO), Western Theological Seminary