ارائه خدمات بالینی به بیماران ترومایی و آی سی یو یک بخش جدایی ناپذیر از آموزش جراحی عمومی است. با توجه به اهمیت این موضوع، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز تصمیم به ایجاد مرکز تحقیقات تروما گرفت.

Feature Slides

کسب رتبه اول جناب آقای دکتر وحید زنگوری در بورد تخصصی کشور سال 13941394-8-3

جناب آقای دکتر وحید زنگوری از محققین مرکز تحقیقات تروما که پایان نامه خود را در سال 94 به راهنمایی جناب آقای دکتر شهرام پایدار دفاع کردند، در شصت و دومین دوره دانشنامه تخصصی جراحی عمومی که در تاریخ 94/6/19 برگزار گردید، رتبه اول بورد را با موفقیت به خود اختصاص داده اند.