ارائه خدمات بالینی به بیماران ترومایی و آی سی یو یک بخش جدایی ناپذیر از آموزش جراحی عمومی است. با توجه به اهمیت این موضوع، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز تصمیم به ایجاد مرکز تحقیقات تروما گرفت.

Feature Slides

انجام راند اعتبار بخشی از مرکز تحقیقات تروما1394-6-21

طی ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان شهید رجایی که در 2 روز متوالی 15 و 16 شهریور ماه 94 با حضور ارزیابان ارشد کشوری و استانی انجام شد، استانداردهای مرتبط با مرکز تحقیقات تروما نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اقدامات برجسته انجام شده در این مرکز در راستای استانداردهای مذکور، در پایان روز ارزیابی، ارزیابان ارشد رضایتمندی خود را از نحوه استقرار استانداردها در این مرکز ابراز نمودند.