رئیس مرکز

رئیس مرکز 
عضو هیئت علمی

دکتر حمیدرضا عباسی
دانشیار گروه جراحی 
فلوشیپ تروما

ایمیل: abbasih@sums.ac.ir

رزومه

اولویت های پژوهشی

- تروما
- جراحی غدد درون ریز
-آموزش پزشکی

 
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir