اعضاء هیئت علمی

 
موسس و قائم مقام مرکز
عضو هیئت علمی

دکتر شهرام بلندپرواز
دانشیار گروه جراحی

فلوشیپ تروماایمیل: 
shboland@sums.ac.ir
اولویت های پژوهشی

- تروما
- جراحی لاپاروسکوپی
- مدیریت سیستم تروما در حوادث و بلایا
 

مؤسس و معاون پژوهشی مرکز
عضو هیئت علمی 

دکتر شهرام پایدار
دانشیار گروه جراحی
فلوشیپ تروما

ایمیل: paydarsh@sums.ac.ir
رزومه

 اولویت های پژوهشی

- شوک
- تروما کوآگولوپاتی
- آموزش پزشکی
- جراحی غدد درون ریز

 
 
 
 عضو هیئت علمی

                        

دکتر گلنار ثابتیان فرد جهرمی
استادیار گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه

فوق تخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه


ایمیل:
gsabetian@yahoo.com
رزومه
 اولویت های پژوهشی

- کنترل عفونت در ICU در بیماران ترومایی
- تله ICU
- طراحی خصوصیات بستری در ICU در بیماران ترومایی
 
 عضو هیئت علمی

                                           

دکتر کاظم جمالی
استادیار گروه طب اورژانس

گروه طب اورژانس


ایمیل:
jamali.kazem@yahoo.com

رزومه
 اولویت های پژوهشی

- ترومای مولتیپل در بالغین
- احیاء قلبی-ریوی در بالغین و اطفال
- بیماری های جراحی مرتبط با بیماریهای اورژانس

 
 
 
 مؤسس و عضو هیئت علمی

                                               

دکتر حسین حجتی
استاد گروه جراحی
جراح عروق

ایمیل: hosseinhodjati@yahoo.com
رزومه

 
 اولویت های پژوهشی
-
 
 
 عضو هیئت علمی

دکتر علی حق نگهدار
استادیار گروه جراحی مغز و اعصاب
جراح مغز و اعصاب


ایمیل:
haghnega@sums.ac.ir
رزومه

 اولویت های پژوهشی

- ترومای ستون فقرات و نخاع
- بیماریهای دژنراتیو ستون فقرات
- دفرمیتی بالغین

 
 
 عضو هیئت علمی


 دکتر حسینعلی خلیلی
استادیار گروه جراحی مغز و اعصاب
جراح مغز و اعصاب


ایمیل:
khalili_h@sums.ac.ir
رزومه
 اولویت های پژوهشی

- تروماهای مغزی
- آسیب های اعصاب محیطی
- روش های آموزشی جهت دستیاران

 
 
 
 عضو هیئت علمی

                                               

دکتر امیررضا دهقانیان
استادیار گروه پاتولوژی
پاتولوژیست

ایمیل: amirreza_d@yahoo.com
رزومه

 اولویت های پژوهشی

- بیماریهای تیروئید (نئوپلاسمی و غیر نئوپلاسمی)
- ترمیم بافت
- نوروپاتولوژی
 
 
 موسس و عضو هیئت علمی

                                               

دکتر جمشید روزبه
استاد گروه داخلی- نفرولوژی
فوق تخصص بیماری های کلیه، فشار خون و پیوند

ایمیل: roozbehj@sums.ac.ir
رزومه

 اولویت های پژوهشی

-
 عضو هیئت علمی

دکتر سپیده سفیدبخت
استادیار گروه رادیولوژی
رادیولوژیست

ایمیل:sepidehsefidbakht@yahoo.com
رزومه
اولویت های پژوهشی

- تصویربرداری تروما
 عضو هیئت علمی

دکتر زهرا شایان
استادیار گروه آمار زیستی
گروه پزشکی اجتماعی
دکترای آمار زیستی

ایمیل: shayanz@sums.ac.ir
رزومه
اولویت های پژوهشی

- تعیین عوامل موثر بر طول مدت بستری و مرگ در ICU
 
 عضو هیئت علمی 

                                               

دکتر حامد قدوسی جوهری
استادیار گروه جراحی
جراح عروق

ایمیل: ghoddusih@yahoo.com
رزومه

 اولویت های پژوهشی

- ارزیابی میزان احتمال زنده ماندن اندام ها پس از ترومای شدید
- آسیب های پرفیوژن مجدد بافت ها پس از ایسکمی در بیماران ترومایی
- آسیب های تروماتیک آئورت


 عضو هیئت علمی

دکتر محمد کلانتری میبدی
استادیار گروه طب اورژانس
گروه طب اورژانس

ایمیل: kalantari_meibodi@yahoo.com
رزومه
اولویت های پژوهشی

- ترومای قفسه سینه
- ترومای اندام
- ترومای سر
 عضو هیئت علمی

دکتر سید مهدی مرعشی
استادیار گروه پزشکی قانونی و مسمومیت ها
مسمومیت های بالینی


ایمیل: marashi@sums.ac.ir
رزومه
اولویت های پژوهشی

- مسمومیت ها
- اخلاق پزشکی
- آموزش پزشکی
- عوارض ناشی از تروما


 عضو هیئت علمی

دکتر امیررضا مصباحی
استادیار گروه ارتوپدی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی ستون فقرات

ایمیل: dramirmesbahi@gmail.com

رزومه
اولویت های پژوهشی

- بررسی نتایج درمان جراحی شکستگی های استابولوم
- مقایسه روشهای مختلف پیوند استخوان در جراحی فیکساسیون شکستگی های پلاتوی تی بیا
- بررسی نتایج درمان شکستگی های فمور به روش میله داخل استخوان


 عضو هیئت علمی

دکتر محمدجواد مرادیان
دکترای حوادث در بلایا

ایمیل: drmoradian@sums.ac.ir
رزومه
اولویت های پژوهشی

- پهنه بندی خطر بلایا در استان فارس
- ارزیابی ریسک بلایا در استان فارس
- اثربخشی برنامه های آمادگی بیمارستانی در پاسخ به بلایا


 عضو هیئت علمی

دکتر امین نیاکان
استادیار گروه جراحی مغز و اعصاب
جراح مغز و اعصاب

ایمیل: aniakan@sums.ac.ir
رزومه
اولویت های پژوهشی

-


 عضو هیئت علمی

دکتر مهناز یداللهی
استادیار گروه پزشکی اجتماعی
گروه پزشکی اجتماعی

ایمیل: yadollahim@sums.ac.ir
رزومه
اولویت های پژوهشی

- اپیدمیولوژی و تعیین نقاط حادثه خیز تروما
- عوامل خطر و پیشگیری از مورتالیتی تروما
- ثبت داده های تروما


 
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir