کارشناسان


 

مدیر اجرایی مرکز
کارشناس امور پژوهشی

 

 

لیلا شایان
کارشناسی ارشد آمار

 


ایمیل
:shayanl_85@yahoo.com

رزومه
 
 دستیار سردبیر مجله اورژانس و تروما
کارشناس امور پژوهشی

 

 زهرا قهرمانی
کارشناسی میکروبیولوژی- ژورنالیسم پزشکی

 


 ایمیل:
zghahreman@sums.ac.ir

 
 کارشناس امور پژوهشی

 
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir