اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


نمایه شدن مجله اورژانس و تروما در پایگاه PubMed1394-7-22

بدینوسیله به استحضار می رساند مجله اورژانس و تروما (Bulletin of Emergency And Trauma) در پایگاه PubMed نمایه گردیده است.

لازم به ذکر است که این مجله تا کنون در نمایه های زیر ایندکس شده است و آماده پذیرش مقالات علمی-پژوهشی محققین، اعضاء هیئت علمی و ... از طریق http://www.beat-journal.com می باشد.

 

PubMed, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors), NLM Catalog (National Library of Medicine/ USA), EMBASE, DOAJ, Magiran, Safetylit, Google Scholar, MEDLIB, Electronic Journals Library, Academic Journals Database, Directory of Research Journal Indexing, SID (Scientific Information Database), ISC (Islamic World Science Citation Center), Index Copernicus, Index Medicus (WHO/EMRO), Western Theological Seminary, Free Medical Journal (Amedeo), Geneva Free Medical Journals, Global Impact Factor, RICeST (Regional Information Center for Science and Technology), CiteFactor Indexing, University of Saskatchewan Library, Iran Medex, MedJoL- Database of peer reviewed medical journals, Advanced Science Index


 
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir