اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


کسب رتبه اول جناب آقای دکتر وحید زنگوری در بورد تخصصی کشور سال 13941394-8-3

جناب آقای دکتر وحید زنگوری از محققین مرکز تحقیقات تروما که پایان نامه خود را در سال 94 به راهنمایی جناب آقای دکتر شهرام پایدار دفاع کردند، در شصت و دومین دوره دانشنامه تخصصی جراحی عمومی که در تاریخ 94/6/19 برگزار گردید، رتبه اول بورد را با موفقیت به خود اختصاص داده اند.

 
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir