اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


انتصاب جناب آقای دکتر شهرام پایدار قائم مقام مرکز تحقیقات تروما به سمت معاون پژوهشی بیمارستان شهید رجایی1394-6-21

در تاریخ 94/4/3 جناب آقای دکتر شهرام پایدار به دستور ریاست محترم بیمارستان شهید رجایی به مقام معاون پژوهشی بیمارستان شهید رجایی منصوب گردید

 
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir