اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


انجام راند اعتبار بخشی از مرکز تحقیقات تروما1394-6-21

طی ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان شهید رجایی که در 2 روز متوالی 15 و 16 شهریور ماه 94 با حضور ارزیابان ارشد کشوری و استانی انجام شد، استانداردهای مرتبط با مرکز تحقیقات تروما نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اقدامات برجسته انجام شده در این مرکز در راستای استانداردهای مذکور، در پایان روز ارزیابی، ارزیابان ارشد رضایتمندی خود را از نحوه استقرار استانداردها در این مرکز ابراز نمودند.

 
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir