طرح های پژوهشی


1- بررسی همبستگی تغییرات بیوشیمیایی در خون برگشتی از اندام ایسکمیک با پیش آگهی این اندام در مصدومین

2-بررسی پیش آگهی بیماران ترومای غیر نافذ همراه با مایع آزاد غیر قابل توجیه در sonography and CT-Scan در بیمارستان شهید رجایی در سال 1389

3-سامانه مدیریت پرونده پزشکی الکترونیکی مصدومان در بیمارستان شهید رجایی

4-نقش رادیوگرافی روتین مهره های گردنی در ارزیابی اولیه بیماران ترومای بلانت پایدار در مرکز ترومای شهید رجایی شیراز در یک دوره 5 ماهه

5-بررسی نقش رادیوگرافی روتین لگن در ارزیابی اولیه بیماران ترومای بلانت پایدار در مرکز ترومای شهید رجایی شیراز از اردیبشهت تا مهر 89

6-مقایسه دقت تشخیصی CT-Scan و فلوروسکوپی پس از واردنمودن ماده حاجب به فضای پلور در تشخیص پارگی دیافراگم چپ و راست پس از ترومای نافذ

7-بررسی همبستگی میزان موفقیت عملیات احیای قلبی – ریوی با درجه تحصیلی مسئول تیم CPR

8-بررسی اثر ژل پونیکا بر روند التیام زخم برش پوستی عمقی (اکسیزیون) در موش ویستار نر دیابتی

9-فراوانی و انواع اعمال جراحی اورژانس انجام شده در بیمارستان نمازی از ابتدای شهریور 86 لغایت ابتدای شهریور 87

10-بررسی میزان اثر هریک از فاکتورهای خطر به وجود آورنده سندرم کمپارتمان شکمی در بیماران ICU جراحی به روش منطق فازی

11- بررسی شیوع عوامل خطرساز در سوانح رانندگی

12-مقایسه نتایج عمل جراحی کیست پیلونیدال در روش جراحی فلپ پوستی و زیر جلدی روش بستن ساده در درمان پیلونیدال

13-بررسی عوامل خطر در ایجاد پیلونیدال کیست با کیست مویی در شهرستان شیراز سال 1386

14-بررسی فراوانی نسبی یافته غیر طبیعی در عکس قفسه سینه در بیماران ترومای متعدد با انرژی بالا و بدون علامت قفسه سینه در بیمارستان نمازی شیراز درسال 1387

15-بررسی وضعیت خلق پرستاران و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان نمازی علوم پزشکی شیراز 1386

16-بررسی میزان زنده ماندن بیماران با ترومای نفوذی به قلب در جنوب ایران

17-بررسی تاثیر پراپرانولول در کاهش طول مدت التیام زخم در بیماران سوختگی

18-مقایسه نتایج روش های خارج نمودن لوله قفسه صدری با و بدون clamp کردن در صدمات قفسه سینه

19-بررسی اثر بخشی عملیات احیا قلبی ریوی بر اساس دو معیار میزان ترخیص و بازگشت خود به خودی جریان خون در سال 1386 در بیمارستان نمازی

20-بررسی تاثیر پک تغییر یافته در کاهش میزان خونریزی مجدد بعد از خروج پک در ترومای شدید کبد در مدل حیوانی

21-بررسی اثر ژل آلبوسایت (Albusite)  بر روند التیام زخم برش پوستی عمقی (اکسیزیون) در موش ویستار نر دیابتی

22-تعیین میانگین (ISS) Injury severity score  در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شیراز-شیراز 1386-1385

23-بررسي تاثير راه اندازي كلينيك آموزش به بیمار بر شاخصهاي بيمارستاني ، در بيمارستان شهيد رجائي شيراز ،سال 1391.

24-استفاده از آشوبناکی داده های ضربان قلب در تشخیص و درمان بهنگام بیماران ترومایی بکمک آنالیز غیر خطی داده ها

25-بررسی تاثیر انفوزین 1000 سی سی نرمال سالین بر cvp و base deficit در بیماران ترومای بستری در ICU بیمارستان شهید رجایی در تابستان 1390

26-مقایسه ی دو روش surgical repair و perihepatic packin g در درمان ترومای بلانت به کبد در طی سالهای 1390-1385 در بیمارستان نمازی شیراز

27-بررسی اثر ژل آلبوسایت (Albusite) بر روند التیام زخم برش پوستی عمقی (اکسیزیون) در موش ویستار نر 

28- بررسی اپیدمیولوژیک بیماران بستری در اورژانس بیمارستان شهید رجایی در سال 1390

29-بررسی میزان مرگ (mortality) بیماران بستری در بیمارستان شهید رجایی در سال 1390

 
 
  
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir