پایان نامه ها
 

1- بررسی همبستگی تغییرات بیوشیمیایی در خون برگشتی از اندام ایسکمیک با پیش آگهی این اندام در مصدومین

2-   بررسی پیش آگهی بیماران ترومای غیر نافذ همراه با مایع آزاد غیر قابل توجیه در sonography and CT-Scan در بیمارستان شهید رجایی در سال 1389

3-  مقایسه دقت تشخیصی CT-Scan و فلوروسکوپی پس از واردنمودن ماده حاجب به فضای پلور در تشخیص پارگی دیافراگم چپ و راست پس از ترومای نافذ

4- بررسی همبستگی میزان موفقیت عملیات احیای قلبی ریوی با درجه تحصیلی مسئول تیم CPR

5- بررسی اثر ژل پونیکا بر روند التیام زخم برش پوستی عمقی (اکسیزیون) در موش ویستار نر دیابتی

6- فراوانی و انواع اعمال جراحی اورژانس انجام شده در بیمارستان نمازی از ابتدای شهریور 86 لغایت ابتدای شهریور 87

7-   بررسی میزان اثر هریک از فاکتورهای خطر به وجود آورنده سندرم کمپارتمان شکمی در بیماران ICU جراحی به روش منطق فازی

8- بررسی شیوع عوامل خطرساز در سوانح رانندگی

9- مقایسه نتایج عمل جراحی کیست پیلونیدال در روش جراحی فلپ پوستی و زیر جلدی روش بستن ساده در درمان پیلونیدال

10- بررسی عوامل خطر در ایجاد پیلونیدال کیست با کیست مویی در شهرستان شیراز سال 1386

11-  بررسی شیوع درد و روش های مدیریت آن در بیماران بزرگسال دچار تروما وهوشیار بستری شده در بیمارستان شهید رجایی شیراز 12-

12-  بررسی فراوانی نسبی یافته غیر طبیعی در عکس قفسه سینه در بیماران ترومای متعدد با انرژی بالا و بدون علامت قفسه سینه در بیمارستان نمازی شیراز درسال 1387

13- بررسی میزان زنده ماندن بیماران با ترومای نفوذی به قلب در جنوب ایران

14- بررسی تاثیر پراپرانولول در کاهش طول مدت التیام زخم در بیماران سوختگی

15- بررسی ارتباط تغییرات فشار خون ، فشار ورید مرکزی و فشار داخل چشمی بیماران ترومایی با افزایش فشار داخل شکمی بستری در ICU جراحی

16-  مقایسه نتایج روش های خارج نمودن لوله قفسه صدری با و بدون clamp کردن در صدمات قفسه سینه

17- بررسی بروز و عوامل موثر بر پیش آگهی پرفشاری درون شکمی و سندرم کمپارتمان شکمی در بیماران ترومایی بستری در واحد مراقبتهای ویژه بیمارستان نمازی شیراز

18- بررسی اثر بخشی عملیات احیا قلبی ریوی بر اساس دو معیار میزان ترخیص و بازگشت خود به خودی جریان خون در سال 1386 در بیمارستان نمازی

19- بررسی تاثیر پک تغییر یافته در کاهش میزان خونریزی مجدد بعد از خروج پک در ترومای شدید کبد در مدل حیوانی

20-  بررسی اثر ژل آلبوسایت (Albusite)  بر روند التیام زخم برش پوستی عمقی (اکسیزیون) در موش ویستار نر دیابتی

21-  مقایسه نتایج ترمیم وصله  مخاطی و سروزی از کیسه صفرا در درمان پارگی قسمت دوم دوازدهه در مدل حیوانی سگ ، لانه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

22-   بررسی عوامل موثر در درمان غیر جراحی خونریزی داخل صفاقی ناشئ از تروما غير نافذ به کبد وطحال در بيمارن بالغ در بيمارستان نمازی سال 1388-1389


 
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir